Regulamin Portalu

 

 

§1

Zakres przedmiotowy

 

Niniejszy Regulamin portalu internetowego Joga-Swiadomosci.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania z portalu internetowego Joga-Swiadomosci.pl.

 

§2

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

·         Administrator – Karolina Dobrosz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Joga Świadomości” ul. Boya-Żeleńskiego 9/2, 91-747 Łódź, NIP:73112005577,

·         Hasło – ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, pozwalający na autoryzację Użytkownika, wprowadzany przez Użytkownika w celu zalogowania się do Portalu,

·         Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Administratorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

·         Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu,

·         Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która dokonuje zakupu produktu/usługi na portalu JogaSwiadomosci.pl,

·         Kursy – kursy on-line, których twórcą jest Administrator,

·         Login – indywidualne oznaczenie Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się celem zalogowania się do Portalu,

·         Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika jego loginu i hasła celem skorzystania z pełnego zakresu funkcjonalności Portalu,

·         Operator Płatności – Przelewy24,

·         Portal (Serwis) – portal internetowy dostępny pod adresem www.joga-swiadomosci.pl,

·         Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.joga-swiadomosci.pl,

·         Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu hasła,

·         Urządzenie końcowe – wszelkie podłączone do Internetu urządzenia umożliwiające korzystanie z Portalu, w szczególności komputer, laptop, smartfon,

·         Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

·         Ustawa o prawach autorskich – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2006, Nr 90, poz.631 z późn. zm.),

·         Użytkownik – osoba, która korzysta z Portalu internetowego JogaSwiadomosci.pl. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która w chwili korzystania z Portalu ma ukończone 16 lat.

§3

Postanowienia wstępne

 

1.    Administrator za pośrednictwem Portalu, prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e‑mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Administratora. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkbox’a w procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.

2.    Usługi, o których mowa w ust. 1, świadczone są na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Portalu.

3.    Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

4.    Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Portalu.

5.    W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem z Portalu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

6.    Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Portalu. Kupujący powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Portalu.

7.    Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Portalu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e‑mail jogaswiadomosci@gmail.com.

8.    Kupujący powinien określić rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e‑mail składającego reklamację.

9.    Administrator oświadcza, iż dołoży należytej staranności, aby dostęp do Portalu zapewniony był w sposób ciągły i nieprzerwany oraz by Użytkownicy mogli w dowolnym czasie korzystać z Portalu. W wyjątkowych sytuacjach Administrator zastrzega możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Portalu.

10. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

11. Użytkownik zawiera umowę o korzystanie z Portalu poprzez rozpoczęcie korzystania z jego jakichkolwiek funkcjonalności. Rozwiązanie umowy o korzystanie z Portalu następuje wraz z zakończeniem korzystania przez Użytkownika z jego jakichkolwiek funkcjonalności.

12. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu równoznaczne jest z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje treści Regulaminu nie powinien korzystać z Portalu.

13. Wszystkie ceny podane na Portalu są cenami brutto.

 

§4

Wymagania techniczne

 

1.    Do korzystania z Portalu wymagane jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

2.    W celu korzystania z Portalu w wersji mobilnej wymagane jest posiadanie przez Użytkownika dostępu do Internetu. W tej wersji Portal działa w wersji responsywnej tj. oryginalna strona Portalu dopasowana zostaje do wielkości ekranu urządzenia końcowego.

3.    Do dokonania zakupu za pośrednictwem Portalu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny,

• standardowa przeglądarka internetowa,

• posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

4.    Do korzystania z Produktów Portalu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

• dostęp do Internetu,

• standardowy system operacyjny,

• standardowa przeglądarka internetowa,

• standardowy pakiet biurowy (np. Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice),

• standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),

• standardowy odtwarzacz materiałów wideo (np. WindowsMediaPlayer),

• aplikacja do wideokonferencji (Zoom – opcjonalnie)

• posiadanie aktywnego adresu e‑mail.

5.    W sytuacji, w której, korzystanie z Kursu wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej na Portalu.

6.    Do korzystania z Portalu wymagane jest włączenie obsługi krótkich informacji tekstowych zwanych "cookies" (dalej: pliki „cookies”). Wyłączenie plików „cookies” uniemożliwia Użytkownikami pełny dostęp do zasobów Portalu. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

7.    Użytkownik ponosi wszelkie koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych, o których mowa w niniejszym paragrafie.

 

§5

Prawa własności intelektualnej

 

Administrator poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na Portalu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Portalu, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.

Administrator poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Administratora, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Administratorowi i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 

§6

Zakup Kursu

 

W celu zakupu Kursu, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

1.    Wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

2.    Umieścić go w KOSZYK,

3.    Wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności – wybór sposobu płatności ogranicza się do wyboru Operatora Płatności, ponieważ jedyną formą płatności za Kurs jest płatność elektroniczna za pośrednictwem wybranego Operatora Płatności, zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

4.    Kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.

Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Portal z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą między Kupującym a Administratorem . Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e‑mail podany w formularzu zamówienia.

 

§7

Udostępnienie Kursu

 

1.    W przypadku kursów on-line, dla Kupującego zostaje utworzone konto w ramach platformy kursowej, a dane dostępowe zostaną przesłane w ramach wiadomości e‑mail na wskazany wcześniej adres.

2.    W przypadku kursów on-line, dostęp do treści wchodzących w skład kursu może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu na stronie Portalu. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu.

3.    W przypadku kursów on-line, Kupujący zobowiązany jest korzystać z platformy kursowej w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:

      korzystać z platformy w sposób niezakłócający korzystanie z platformy przez pozostałych jej użytkowników, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie platformy, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania,

      nie udostępniać danych dostępowych do swojego konta w platformie jakimkolwiek osobom trzecim,

      nie rozpowszechniać kursu ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Administratora.

4.    W razie korzystania z platformy kursowej w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Administrator  zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Portalu.

 

§8

Odstąpienie Konsumenta od umowy

 

1.    Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

2.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.    Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Administratora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego jako załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.    W przypadku odstąpienia od umowy, Administrator zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy elektronicznej.

 

§9

Dane osobowe i pliki cookies

 

1.    Administratorem danych osobowych Kupującego jest Administrator.
Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

1.1. Zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

1.2. Realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

1.3. Obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

1.4. Identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

1.5. Obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

1.6. Wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

2.    Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, operator e-płatności, dostawca systemu mailingowego.

2.1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Contabo GmbH, Aschauer Straße 32a, 81549 Monachium, Niemcy jako hostingodawca serwera VPS dla Portalu Joga-Swiadomosci.pl.

2.2. Dane firmy od e-płatności (Przelewy24) przetwarzającej dane osobowe Klientów: PayPro SA, Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87. Dostawca systemu płatności online „Przelewy24” gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez odpowiednie mechanizmy zgodności (Tarcza Prywatności).

2.3. Z uwagi na korzystanie z wewnętrznego systemu mailingowego, dane osobowe Kupujących, którzy zapisali się do newslettera, nie są przekazywane na zewnątrz.

3.    Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Administratora przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Administratora. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Administrator  będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

4.    Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.

5.    Dane uprawnienia Kupującego związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.    Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Administratorem, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.

7.    Strona wykorzystuje technologię plików cookies.
Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.joga-swiadomosci.pl.

§10

Pozostałe postanowienia

 

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen na Portalu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2.    Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

3.    Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Portalu będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Administratorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

4.    Dla wszelkich stosunków prawnych, wynikających z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

5.    Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2021 roku.
Archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się na Portalu, którego dotyczy ten Regulamin.

 

 

Załączniki do niniejszego regulaminu:

- Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną